EXTRA-EDU
DISCLAIMER
Het museum als een leerplek.
Reproductierechten
Dit dossier is een realisatie van Educateam. Het heeft een strict educatief doel en kan onder geen beding gereproduceerd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
© Educateam - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 2009
© Charly Herscovici, met vriendelijke toestemming van - c/o SABAM-ADAGP, 2009
Bescherming van de persoonsgegevens
De federale overheid hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschool de meeste informatie op deze sites beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Concreet betekent dit onder meer dat:
  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.
  • De federale overheid zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.